Select Page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

DinnerConnect
www.dinnerconnect.com
info@dinnerconnect.com
Amsterdam

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

DinnerConnect: de ondernemer die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met DinnerConnect.
Deelnemers: de andere Consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met DinnerConnect.
Website: het online platform waar de in artikel 1.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.
Lidmaatschap: de overeenkomst tussen DinnerConnect en een Consument met betrekking tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening.
Thuiswinkel voorwaarden: de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org.
Privacy voorwaarden: de voorwaarden van DinnerConnect met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

ARTIKEL 1 – DIENSTVERLENING

 1. De dienstverlening van DinnerConnect bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen die op grond van door DinnerConnect vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. DinnerConnect geeft op haar website een globaal inzicht in deze indicatoren.
 2. DinnerConnect geeft geen garantie of succes op een DinnerConnection.
 3. DinnerConnect is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.
 4. Op DinnerConnect worden de volgende aanvullende eis gesteld: Minimale leeftijd 40 jaar.
 5. De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden.
 6. DinnerConnect kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via het invulformulier beschikbaar stellen.
 7. DinnerConnect is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

ARTIKEL 2 – BESCHIKBAARHEID DIENSTVERLENING

 1. DinnerConnect spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder problemen te laten verlopen. DinnerConnect kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
 2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal de DinnerConnect dit van te voren aankondigen en de overlast hiervan mogelijk beperken.

ARTIKEL 3 – GEDRAG VAN CONSUMENTEN

 1. Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
  •    bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar de DinnerConnect;
  •    onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
  •    teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 2. Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:
  •    onwaarheden in het antwoord formulier te vermelden;
  •    gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
  •    meerdere profielen per persoon in te vullen;
  •    commerciële informatie te verspreiden;
  •    schade of hinder aan andere Deelnemers of de DinnerConnect toe te brengen;
  •    racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
  •    informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
 3. Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan de DinnerConnect de inschrijving van de Consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. DinnerConnect stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.
 4. De Consument accepteert dat de DinnerConnect als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

ARTIKEL 4 – KLACHTEN OVER DEELNEMERS; MISLEIDING

 1. Als DinnerConnect een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. DinnerConnect spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
 2. DinnerConnect spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de DinnerConnect.

ARTIKEL 5 – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. Op het gebruik van DinnerConnect zijn de Privacy voorwaarden van toepassing. DinnerConnect houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
 2. Als er bij DinnerConnect een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is DinnerConnect gerechtigd om kennis te nemen van de via DinnerConnect tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. DinnerConnect werkt dit nader uit in de Privacy voorwaarden.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. DinnerConnect is tegenover Consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan DinnerConnect.
 2. De Consument is tegenover DinnerConnect aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.

ARTIKEL 7 – OPZEGGING CONSUMENT

 1. Een Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, met inachtneming van de Thuiswinkel voorwaarden. Na afloop van deze periode kan het Lidmaatschap worden verlengd voor onbepaalde tijd.
 2. Het Lidmaatschap kan opgezegd worden door DinnerConnect een e-mail te sturen. De Consument ontvangt op het bij DinnerConnect bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.
 3. Ongeacht of Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert DinnerConnect op verzoek van de Consument te allen tijde het profiel van de Consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Consument.
 4. De Consument heeft 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6 van de Thuiswinkel voorwaarden.

ARTIKEL 8 – KLACHTENREGELING

 1. DinnerConnect zal binnen 3 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden.